Ogólne warunki współpracy Kosikowski & Kresky (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

§1 Zakres stosowania i możliwość zastosowania

O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej w skrócie OWU, mają zastosowanie do umów zawieranych przez KOSIKOWSKI & KRESKY SP. Z O.O.; KOSIKOWSKI & KRESKY SP.  Z O.O. została wpisana do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu IX. Dział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000529234, ma siedzibę we Wrocławiu, numer NIP: PL613-157-45-61.

Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON 360546177;

Kapitał zakładowy 51.000,00 zł;

Adres do doręczeń: Ul. Gazowa 4, PL-59-800 Lubań

Adres e-mail: info@kk-solutions.com

Tel. : +48 758 890 223 Fax: +48 757 759 224

Kosikowski & Kresky jest reprezentowana przez dyrektorów zarządzających

Pan Thomas Kosikowski i Pan Joe Kresky,

którzy są upoważnieni do indywidualnej reprezentacji Spółki i będą dalej zwani "KOSIKOWSKI & KRESKY" lub "SPRZEDAWCĄ.

 1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do umów kupna lub dostawy.
 2. Te OWU odnoszą się wyłącznie do przedsiębiorców (klient) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (k.c.). Postanowienia niniejszych OWU dotyczą tylko i wyłącznie profesjonalnych, dwustronnych transakcji handlowych.
 3. Niniejsze OWU są wiążące dla klienta, jeśli zostaną mu udostępnione przed zawarciem umowy zgodnie z art. 384 § 1 k.p.c. Niniejsze OWU mogą być również przekazane pocztą elektroniczną lub faksem przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł zachować i zwykle odtworzyć te OWU. Zapis ten jest równoznaczny z doręczeniem próbki w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Przyjmuje się, że klient zaakceptował OWU w momencie składania zamówienia. Tym samym Klient wyraził zgodę na włączenie treści niniejszych OWU do umowy, w szczególności potwierdził zapis na sąd polubowny oraz wybór prawa polskiego.
 5. Niezależnie od późniejszych zmian OWU, miarodajne dla treści zawartej umowy są OWU w wersji obowiązującej w chwili doręczenia klientowi zgodnie z ust. 4.
 6. Strony mogą dokonać cesji z niniejszych OWU w drodze pisemnej umowy, która dla swej ważności wymaga formy pisemnej. W przypadku zawarcia między stronami umowy dodatkowej, odpowiednie postanowienia OWU zostają wyłączone, a w ich miejsce stosuje się postanowienia nowej umowy.


§2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Materiały informacyjne i reklamowe dystrybuowane przez KOSIKOWSKI & KRESKY, w szczególności katalogi, broszury, plany, zdjęcia, rysunki, informacje o masie i wymiarach oferowanych przedmiotów, szablony, schematy, próbki i podobne dokumenty, a także wszelkie informacje wszelkiego rodzaju, nie są uznawane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i w związku z tym nie są wiążące. Są one traktowane jako zaproszenie do złożenia oferty (invitatio ad oferendum) w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że w tym samym dokumencie zostały one oznaczone jako wiążące.
 2. Klient składa zamówienie na towary w KOSIKOWSKI & KRESKY w formie, która może być zwykle przechowywana i odtwarzana (listownie, faksem, pocztą elektroniczną). Zamówienie złożone przez klienta (oferta) jest dla niego wiążące, jeżeli zawiera istotne postanowienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych produktów oraz cenę (numer obowiązującego cennika). Dla celów niniejszych OWU, niniejsze zamówienie uważa się za złożenie przez klienta oferty zawarcia umowy.
 3. Klient jest związany ofertą złożoną przy składaniu zamówienia przez 14 dni od daty otrzymania zamówienia przez KOSIKOWSKI & KRESKY, chyba że oferta złożona przy składaniu zamówienia stanowi inaczej.
 4. KOSIKOWSKI & KRESKY potwierdza otrzymanie zamówienia (oferty) lub informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia wraz z podaniem przyczyn. Niniejsze potwierdzenie nie będzie traktowane jako przyjęcie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 5. KOSIKOWSKI & KRESKY przyjmuje lub odrzuca zamówienie złożone przez Klienta w terminie 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania zamówienia. Przyjęcie oferty przez KOSIKOWSKI & KRESKY w formie, która może być zwykle przechowywana i odtwarzana (listem, faksem, e-mailem) powoduje wejście w życie umowy.
 6. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany oferty (zamówienia) Klienta, co nie stanowi istotnej zmiany jej treści w myśl art. 681 Kodeksu cywilnego,
 7. Zakłada się, że klient zna właściwości fizyczne i chemiczne zamawianego towaru.
 8. Wszelkie dodatkowe umowy dodatkowe zawierane przez sprzedawców lub przedstawicieli handlowych KOSIKOWSKI & KRESKY, a także wszelkie udzielone zapewnienia i zobowiązania, które wykraczają poza niniejsze OWU lub pisemną umowę, dla swej ważności wymagają potwierdzenia przez KOSIKOWSKI & KRESKY.
 9. Przy składaniu zamówienia po raz pierwszy nowy klient proszony jest o przedłożenie aktualnego wypisu z rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej w formie, która zwykle może być przechowywana i odtwarzana (osobiście, listownie, faksem, pocztą elektroniczną). KOSIKOWSKI & KRESKY w każdym przypadku będzie uprawniony do żądania od Klienta przedstawienia aktualnego odpisu z rejestru handlowego lub ewidencji działalności gospodarczej.
 10. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo do uzależnienia zawarcia umowy od dostarczenia wiarygodnego zabezpieczenia zapłaty za zamówiony towar.


§3 Terminy dostaw

 1. Terminy podane przez KOSIKOWSKI & KRESKY są wiążące i ważne tylko wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione na piśmie.
 2. Termin dostawy uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem towar opuścił siedzibę KOSIKOWSKI & KRESKY lub jeżeli klient otrzymał informację, że towar jest gotowy do wysyłki, jeżeli KOSIKOWSKI & KRESKY lub osoba trzecia zleciła wykonanie tych czynności.
 3. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach lub usługach spowodowane siłą wyższą (vis maior).
 4. W przypadku opóźnienia w dostawie towaru, za które KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności, termin realizacji zamówienia ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej KOSIKOWSKI & KRESKY terminową realizację zamówienia. W przypadku opóźnienia KOSIKOWSKI & KRESKY niezwłocznie poinformuje KUPUJĄCEGO o przyczynach opóźnienia i nowym przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku klientowi nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze z tytułu opóźnienia.
 5. W przypadku opóźnienia w dostawie klient może wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w części, w której nie została ona jeszcze spełniona.
 6. Jeżeli klient poniósł szkodę w wyniku opóźnienia w dostawie towaru przez KOSIKOWSKI & KRESKY, KUPUJĄCY ma prawo do potrącenia kary umownej w wysokości 1,25% wartości całości lub części dostawy za każdy pełny tydzień kalendarzowy opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia. Wraz z zaliczeniem kary umownej wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze uważa się za wyczerpane.
 7. KOSIKOWSKI & KRESKY jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw i wykonywania częściowych usług.


§4 Przeniesienie ryzyka, przyjęcie

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta w momencie wydania towaru.
 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, miejscem prowadzenia działalności jest siedziba firmy Kosikowski & Kresky . (EXW KOSIKOWSKI & KRESKY). Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta w momencie przekazania towaru spedytorowi, firmie przewozowej lub klientowi.
 3. W przypadku opóźnienia w wysyłce i jeżeli opóźnienie to nie wynika z winy KOSIKOWSKI & KRESKY, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w dniu, w którym KOSIKOWSKI & KRESKY powiadomił Klienta, że towar jest gotowy do wysyłki.
 4. O ile nie uzgodniono inaczej, wysyłany towar nie jest ubezpieczony. KOSIKOWSKI & KRESKY ubezpiecza wysyłany towar tylko na wyraźne życzenie klienta i na jego koszt. Wysyłka realizowana jest zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, bez gwarancji, że wybrana trasa jest najtańsza i najszybsza.
 5. Koszty transportu i rozładunku ponosi klient, chyba że strony postanowiły inaczej.
 6. W przypadkach wątpliwych stosuje się INCOTERMS, o których mowa w umowie, w ich najnowszej wersji w dniu zawarcia umowy.
 7. Jeśli umowa wyraźnie zawiera odmienne porozumienie dotyczące miejsca wykonania, porozumienie to dotyczy tylko tej konkretnej transakcji i pozostaje bez wpływu na przyszłe umowy, dla których decydujące jest miejsce określone w paragrafie 2 niniejszych OWU.
 8. W przypadku opóźnienia w odbiorze KOSIKOWSKI & KRESKY nalicza karę umowną w wysokości 1,25% wartości całości lub części zamówienia za każdy pełny tydzień kalendarzowy opóźnienia, jednak nie więcej niż 5% wartości zamówienia.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 dotyczących kary umownej, KOSIKOWSKI & KRESKY może żądać odszkodowania za powstałą szkodę (koszty zabezpieczenia i przechowywania towaru).


§5 Ceny i płatności

 1. Ceny oferowanych towarów są ustalane przez KOSIKOWSKI & KRESKY w materiałach informacyjnych i reklamowych rozpowszechnianych zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszych OWU lub w danej ofercie. Ceny te należy rozumieć jako ceny NETTO.
 2. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo do korekty podanych cen zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszych OWU, których ważność i aktualność może być zweryfikowana poprzez określenie okresu ważności danej ceny.
 3. Niezależnie od późniejszych zmian informacji o cenach, umowa kupna-sprzedaży zostanie zawarta zgodnie z ceną obowiązującą w dniu złożenia zamówienia przez klienta.
 4. Cena nie obejmuje kosztów dostawy i opakowania, chyba że w ofercie zaznaczono inaczej.
 5. Towar dostarczany jest w zwyczajowym opakowaniu. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności za koszty recyklingu opakowań poniesione przez klienta.
 6. Należna zapłata ceny towaru będzie wymagalna w terminie określonym w nocie rozliczeniowej i będzie płatna gotówką lub przelewem.
 7. Wzajemne potrącenie wierzytelności jest wykluczone, chyba że KOSIKOWSKI & KRESKY wyrazi zgodę na potrącenie, przy czym zgoda ta dla swej ważności wymaga formy pisemnej.
 8. Klient zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% ceny w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KOSIKOWSKI & KRESKY w przypadku wartości sprzedaży przekraczającej 25.000 EUR. Pozostała część ceny będzie płatna w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, chyba że strony postanowią inaczej.
 9. W przypadku przekroczenia terminu płatności KOSIKOWSKI & KRESKY nalicza odsetki w wysokości ustawowej obowiązującej w Polsce.
 10. Jeżeli klient zalega z zapłatą za dostarczoną część towaru lub ze względu na jego sytuację finansową wątpliwe jest, czy zapłata za część towaru, która ma być dostarczona później, nastąpi w terminie, KOSIKOWSKI & KRESKY wstrzyma się z dostarczeniem dalszych części zamówionego towaru. Jeżeli Klient nie przedstawi zabezpieczenia zapłaty w terminie 7 dni, KOSIKOWSKI & KRESKY może odstąpić od niezrealizowanej części umowy.
 11. Jeżeli Klient zlecił wykonanie dodatkowych prac wraz ze sprzedażą towaru, Klient zobowiązany jest dodatkowo do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów poniesionych przez KOSIKOWSKI & KRESKY, które były niezbędne do wykonania tych prac. Jeżeli prace dodatkowe mogą trwać dłużej niż 7 dni, KOSIKOWSKI & KRESKY może uzależnić zawarcie umowy od częściowej zapłaty za zakupiony towar w wysokości 90% ceny. KOSIKOWSKI & KRESKY przystępuje do realizacji prac dodatkowych po dokonaniu płatności przez Klientów.


§6 Zachowanie tytułu

 1. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo własności towaru tak długo, jak długo nie zostanie zapłacona cała cena zakupu wraz z roszczeniami ubocznymi, takimi jak odsetki za zwłokę, koszty prac dodatkowych, koszty magazynowania, ubezpieczenia i transportu.
 2. Do czasu pełnej zapłaty z uwzględnieniem roszczeń dodatkowych, o których mowa w ust. 1, klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich działań mających na celu utrzymanie pełnej wartości wydanego towaru. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować KOSIKOWSKI & KRESKY o wszelkich uszkodzeniach towaru.
 3. Do czasu całkowitej zapłaty ceny zakupu klient nie może sprzedać, wynająć, zastawić lub przenieść w drodze zabezpieczenia wydanego towaru, ani podjąć żadnych innych działań, które naruszałyby interesy KOSIKOWSKI & KRESKY.
 4. W przypadku zastawienia lub innego zbycia wydanego towaru przez osoby trzecie, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym KOSIKOWSKI & KRESKY.
 5. KOSIKOWSKI & KRESKY jest uprawniony do odstąpienia od umowy i żądania natychmiastowego zwrotu towaru w przypadku działania Klienta niezgodnego z umową, w szczególności gdy Klient nie zapłaci w terminie lub naruszy obowiązek, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 6. Wird die Ware vom Kunden zurückgenommen, so kann KOSIKOWSKI & KRESKY eine entsprechende Vergütung für die Abnutzung bzw. Beschädigung der Ware anfordern.


§7 Rękojmia i gwarancja jakości

 1. Zgodnie z art. 558 Kodeksu cywilnego KOSIKOWSKI & KRESKY ogranicza uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
 2. Odpowiedzialność KOSIKOWSKI & KRESKY z tytułu rękojmi jest ograniczona wyłącznie do zasad określonych w niniejszych OWU. Wszelka dalsza odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest wykluczona.
 3. W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji, Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności ilości i rodzaju towaru określonego w umowie lub na fakturze, a także jego właściwej jakości, niezwłocznie po odebraniu towaru będącego przedmiotem umowy (najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia odebrania towaru). Jeśli to możliwe, powyższa kontrola powinna być przeprowadzona w obecności przedstawiciela firmy KOSIKOWSKI & KRESKY.
 4. W przypadku stwierdzenia nieusuwalnych wad towaru objętego umową, Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o nich KOSIKOWSKI & KRESKY na piśmie, najpóźniej w ciągu 2 dni od dnia ich stwierdzenia. Wszelkie spóźnione reklamacje nie będą rozpatrywane. Aby zachować termin do złożenia reklamacji, zgłoszenie musi zostać przesłane do KOSIKOWSKI & KRESKY pocztą elektroniczną, faksem lub listem poleconym przed upływem tego terminu.
 5. KOSIKOWSKI & KRESKY zostanie powiadomiony o wszelkich wadach ukrytych, które mogą ujawnić się dopiero podczas użytkowania/pracy z towarem objętym umową, w ciągu 10 dni od ich wykrycia.
 6. Zgłaszając wady danego towaru, Kupujący zobowiązany jest udostępnić przedstawicielowi KOSIKOWSKI & KRESKY odrzucony towar do oględzin (nawet jeśli został on użyty do wykonania określonych prac), tak aby można było ustalić zasadność zgłoszonej reklamacji, sprawdzając m.in. czy odrzucony towar został użyty zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności zgodnie z informacjami z kart charakterystyki.
 7. Po dokonaniu oględzin odrzuconego towaru przez przedstawiciela KOSIKOWSKI & KRESKY zostanie sporządzony i przesłany pocztą elektroniczną lub faksem protokół, w którym przedstawiciel KOSIKOWSKI & KRESKY poda swoje uwagi, w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przedstawiciel kupującego jest uprawniony do zgłaszania w ten sam sposób wszelkich uwag dotyczących uzasadnienia wyniku kontroli.
 8. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, KOSIKOWSKI & KRESKY może, według swojego wyboru:
  1. obniżyć cenę zgodnie z wartością wykrytej wady, jeżeli dostarczony towar nadaje się do użytku pomimo wady,
  2. wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad na koszt i ryzyko KOSIKOWSKI & KRESKY,
  3. Jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na fakt, że odrzucony towar został już zmontowany, KOSIKOWSKI & KRESKY zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w ilości niezbędnej do dokonania ewentualnej przeróbki.
 9. Z zastrzeżeniem pkt 9 poniżej, Kupujący nie może podejmować żadnych działań zmierzających do usunięcia wady lub szkody bez zgody KOSIKOWSKI & KRESKY.
 10. Kupujący jest zobowiązany do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu złagodzenia szkód związanych z użytkowaniem wadliwego towaru. W przypadku niepodjęcia takich działań KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogłyby zostać złagodzone, gdyby Kupujący podjął określone działania.
 11. KOSIKOWSKI & KRESKY jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad w rozsądnym terminie zależnym od możliwości KOSIKOWSKI & KRESKY i potrzeb Kupującego.
 12. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru lub szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przez Kupującego zaleceń KOSIKOWSKI & KRESKY dotyczących użytkowania, przechowywania/transportu zakupionego towaru.
 13. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli kupujący udzieli swojemu klientowi dalszych uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 14. Uprawnienia z tytułu gwarancji przysługują klientowi, jeżeli spełni on wszystkie warunki wymienione w punktach 1-13 powyżej.
 15. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi, KOSIKOWSKI & KRESKY może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedany towar. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji określać będzie odrębne oświadczenie wydane przez KOSIKOWSKI & KRESKY wyłącznie w formie pisemnej.


§8 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. KOSIKOWSKI & KRESKY odpowiada za działania umyślne oraz za rażące niedbalstwo.
 2. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi i użytkowania towaru oraz ostrzeżeń dołączonych do towaru.
 3. Jeżeli towar jest produkowany lub wytwarzany zgodnie z zamówieniem klienta, KOSIKOWSKI & KRESKY ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem. Ryzyko wprowadzenia tych towarów do obrotu ponosi wyłącznie klient.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności KOSIKOWSKI & KRESKY nie ma zastosowania w przypadku zawinionego uszczerbku na życiu lub zdrowiu oraz w przypadku odpowiedzialności za produkt z zastrzeżeniem art. 4493 Kodeksu cywilnego.


§9 Własność intelektualna

 1. Jeżeli towary są produkowane według rysunków, modeli lub próbek dostarczonych przez klienta, klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.
 2. Klient zobowiązany jest do informowania KOSIKOWSKI & KRESKY o wszelkich znanych mu naruszeniach własności intelektualnej KOSIKOWSKI & KRESKY.


§11 Postanowienia końcowe

 1. Do stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy, oprócz niniejszych OWU, stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny (k.c.). Nie stosuje się Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11 kwietnia 1980 r.
 2. W razie wątpliwości zastosowanie ma polska wersja językowa niniejszych OWU.
 3. Wszelkie spory mogące powstać na podstawie lub w związku z umowami zawartymi z uwzględnieniem niniejszych OWU będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby KOSIKOWSKI & KRESKY.

Niniejsze OWU zostały przyjęte uchwałą zarządu KOSIKOWSKI & KRESKY w dniu 01 września 2019 roku i wchodzą w życie z dniem 01 września 2019 roku.