Recykling

Przetwarzanie odpadów metalowych może odbywać się na różne sposoby. W KK SOLUTIONS jesteśmy świadomi ekonomicznego i ekologicznego znaczenia procesu recyklingu wraz z naszymi partnerami recyklingowymi. Dlatego naszym klientom z branży recyklingu oferujemy możliwość produkcji systemów do recyklingu metali w szerokim zakresie. Przekonaj się i skorzystaj!

Recykling jest ważny dla zachowania zasobów surowcowych naszej Ziemi i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla jako gazu cieplarnianego. Recykling oznacza, że przetworzone materiały ze starych produktów są w miarę możliwości przywracane do stanu, w jakim znajdowały się jako surowce, a następnie ponownie wykorzystywane.

Recykling metali szlachetnych to odzysk metali szlachetnych ze wszystkich produktów/odpadów, które zawierają metale szlachetne.

Do najczęściej spotykanych procesów należą:

  • Elektroliza
  • Opady
  • Redukcja
recycling

Elektroliza

Elektroliza to nazwa nadana procesowi chemicznemu, w którym prąd elektryczny wymusza reakcję redoks. Stosuje się ją na przykład do otrzymywania metali lub do produkcji substancji, których otrzymanie w procesach czysto chemicznych byłoby droższe lub prawie niemożliwe. Przykładem ważnych procesów elektrolizy jest pozyskiwanie wodoru, aluminium, chloru i sody kaustycznej.

Elektroliza wymaga źródła napięcia stałego, które dostarcza energii elektrycznej i napędza przemiany chemiczne. Część energii elektrycznej jest zamieniana na energię chemiczną. Elektrolizę można wykorzystać do magazynowania energii, np. w elektrolizie wody, w wyniku której otrzymuje się wodór i tlen, które zostały zaproponowane jako nośniki energii gospodarki wodorowej. Poprzez odwrócenie procesu elektrolizy wody w ogniwie paliwowym można odzyskać około 40 % pierwotnie zużytej energii elektrycznej.

Elektrony są przenoszone w reakcjach chemicznych zachodzących podczas elektrolizy. Są to więc zawsze reakcje redoks, przy czym utlenianie zachodzi przy anodzie (biegunie elektrycznym), a redukcja przy katodzie; procesy utleniania i redukcji są więc, przynajmniej częściowo, oddzielone od siebie przestrzennie.

Opady

W chemii wytrącanie odnosi się do usuwania rozpuszczonej substancji z roztworu. Dochodzi do tego, gdy jego rozpuszczalność zostanie przekroczona na skutek zmiany warunków środowiska, w którym się znajduje, np. dodania odpowiednich substancji (precypitantów), zmiany temperatury i ciśnienia, odparowania rozpuszczalnika lub zmiany polarności rozpuszczalnika. Wytrącenie występuje jako osad w postaci amorficznych płatków lub materiału krystalicznego.

Dodany środek strącający może wejść w skład osadu lub przekształcić substancję rozpuszczoną w mniej rozpuszczalną, albo tylko zmienić właściwości rozpuszczalnika. Wytrącone ciała stałe są początkowo najczęściej mikrokrystaliczne lub amorficzne. Z czasem rekrystalizacja może doprowadzić do powstania bardziej stabilnej modyfikacji kryształu. Często cząstki te powiększają się wraz z wiekiem na skutek dodatkowej aglomeracji. Dzięki temu łatwiej je przefiltrować lub tworzą osad. W miarę starzenia się osadu jego rozpuszczalność często ulega dalszemu zmniejszeniu.

Powstanie osadu lub osadu przez wytrącenie może być wywołane na kilka sposobów, przez reakcje strąceniowe, zmianę pH lub przekroczenie produktu rozpuszczalności. Płyn na wierzchu nazywany jest supernatantem.

Redukcja

Redukcja to reakcja chemiczna, w której jon lub atom, jako taki lub jako składnik cząsteczki, przyjmuje jeden lub więcej elektronów, obniżając w ten sposób swój stan utlenienia. Obniżenie stanu utlenienia formalnie oznacza zmniejszenie tzw. liczby oksydacyjnej atomu w cząsteczce, który jest odpowiedzialny za redukcję. Zmniejszenie liczby oksydacyjnej odpowiada liczbie pochłoniętych elektronów.

Czynnik redukujący to substancja, atom, jon lub cząsteczka, która oddała elektrony i w ten sposób została utleniona. Obie sprzężone reakcje określane są jako dwie reakcje cząstkowe zachodzącej reakcji redoks.

KK SOLUTIONS jest Twoim partnerem w dziedzinie recyklingu!

Skorzystaj z możliwości, jakie dają rozwiązania produkcyjne KK SOLUTIONS! Już teraz możesz przekuć naszą wiedzę o recyklingu w swój sukces biznesowy.

Poznaj inne produkty i usługi, które świadczymy dla naszych partnerów biznesowych i zostań jednym z nich. Skontaktuj się z naszymi ekspertami od recyklingu!