§1 Zakres zastosowania i obowiązywania

W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej w skrócie OWH , mają zastosowanie do umów zawieranych przez KOSIKOWSKI & KRESKY SP.  Z O.O., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia –Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:0000529234 z siedzibą w Wrocław

NIP: PL613-157-45-61
REGON 360546177;
z kapitałem zakładowym 51.000,00 PLN;
adres do doręczeń: Ul. Gazowa 4, PL-59-800 Luban adresy elektroniczne info.pl@kk-solutions.com

Tel. : +48 758 890 223 Fax: +48 757 759 224

reprezentowaną przez:

pana Thomas Kosikowski, Prezesa Zarządu oraz pana Joe Kresky, Członka Zarządu uprawnionych do samodzielnej reprezentacji spółki zwaną dalej „KOSIKOWSKI & KRESKY” lub „SPRZEDAWCĄ

 1. Niniejsze OWH mają zastosowanie do umów sprzedaży lub dostawy.
 2. Niniejsze OWH dotyczą wyłącznie przedsiębiorców (Klient) w rozumieniu przepisów polskiego Kodeksu Cywilnego. Postanowienia niniejszego OWH dotyczą tylko i wyłącznie profesjonalnego obrotu dwustronnie handlowego.
 3. Niniejsze OWH wiążą Klienta, jeżeli zostały Klientowi doręczone (przekazane) przed zawarciem umowyzgodnie z art. Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego. Niniejsze OWH mogą także być udostępniane Klientowi za pośrednictwem adresu elektronicznego  e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy w taki sposób, aby Klient mógł niniejsze OWH przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Udostępnienie takie jest równoznaczne z doręczeniem wzorca w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
 4. Niniejsze OWH uznaje się za zaakceptowane przez Klienta w momencie złożenia zamówienia. Tym samym Klient wyraża  zgodę na inkorporację treści niniejszych OWH do treści umowy, w szczególności potwierdza zapis na Sąd właściwy dla siedziby KOSIKOWSKI & KRESKY oraz wybór prawa polskiego.
 5. Bez względu na późniejsze zmiany OWH miarodajne dla treści zawartej umowy są postanowienia OWH z chwili ich doręczenia Klientowi zgodnie z ust. 4.
 6. Strony mogą odstąpić od niniejszych OWH w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie porozumienia dodatkowego skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWH, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między stronami.

§2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Rozpowszechniane skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób przez KOSIKOWSKI & KRESKY materiały informacyjne i reklamowe, a w szczególności katalogi, prospekty, plany, zdjęcia, rysunki, dane dotyczące wagi i wymiarów oferowanych artykułów, szablony, wykresy, wzory oraz dokumenty o podobnym charakterze, a także wszelkie tego typu informacje nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego i tym samym nie mają charakteru wiążącego. Są one zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (invitatio ad oferendum) w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, chyba że w samym dokumencie określone są jako wiążące.
 2. Klient składa KOSIKOWSKI & KRESKY zamówienie towaru w formie dającej się przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (listownie, faksem, e-mailem) Złożone przez Klienta zamówienie (oferta) jest dla niego wiążące, jeżeli zawiera istotne postanowienia, w szczególności ilość i rodzaj produktów będących przedmiotem zamówienia oraz cenę (numer aktualnie obowiązującego cennika). Zamówienie to w rozumieniu niniejszych OWH stanowi złożenie oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarcia umowy przez Klienta.
 3. Klient związany jest złożoną  w zamówieniu ofertą przez okres 14 dni od dnia dojścia zamówienia do KOSIKOWSKI & KRESKY, o ile złożona w zamówieniu oferta nie stanowi inaczej.
 4. KOSIKOWSKI & KRESKY potwierdza dojście zamówienia (oferty), albo informuje Klienta o braku możliwości przyjęcia zamówienia wskazując jego przyczyny. Potwierdzenie to nie jest przyjęciem oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 5. KOSIKOWSKI & KRESKY przyjmuje lub odrzuca złożone przez Klienta  zamówienie w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia dojścia zamówienia. Umowa dochodzi do skutku na podstawie przyjęcia oferty przez KOSIKOWSKI & KRESKY w formie dającej się przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (listownie, faksem, e-mailem).
 6. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo przyjęcia oferty Klienta (zamówienia) z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie jej treści zgodnie z art. 681polskiego Kodeksu cywilnego.
 7. Przyjmuje się, że Klientowi znane są  właściwości fizyko-chemiczne  zamawianego towaru.
 8. W przypadku zawarcia przez pracowników handlowych KOSIKOWSKI & KRESKY lub przedstawicieli handlowych KOSIKOWSKI & KRESKY dodatkowych, ustnych porozumień lub udzielenia zapewnień i przyrzeczeń wykraczających poza zakres niniejszych OWH lub umowy pisemnej wymagają one w każdym przypadku pisemnego potwierdzenia przez KOSIKOWSKI & KRESKY pod rygorem nieważności.
 9. Składając zamówienie po raz pierwszy nowy Klient proszony jest o okazanie aktualnego odpisu KRS lub CEDG w formie dającej się przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (osobiście, listownie, faksem, e-mailem). KOSIKOWSKI & KRESKY w każdym przypadku ma prawo zażądać od Klienta okazania aktualnego odpisu KRS lub CEDG.
 10. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo uzależnienia zawarcia umowy od ustanowienia przez Klienta wiarygodnego zabezpieczenia płatności za zamówiony towar.

§3 Terminy dostawy

 1. Podane przez KOSIKOWSKI & KRESKY terminy są wiążące jedynie w sytuacjach, gdy zostały one wyraźnie ustalone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Termin dostawy jest zachowany, gdy do czasu jego upływu towar opuścił zakład KOSIKOWSKI & KRESKY, względnie gdy Klient otrzymał informację o gotowości towaru do wysyłki, gdy czynności te wykonuje KOSIKOWSKI & KRESKY lub osoba trzecia na jego zlecenie.
 3. Za zwłokę w dostawach lub świadczeniach spowodowane przez siłę wyższą (vis maior) KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku niezależnego od KOSIKOWSKI & KRESKY opóźnienia w dostawie towaru, termin realizacji zamówienia zostaje przedłużony  o czas trwania przeszkody uniemożliwiającej KOSIKOWSKI & KRESKY terminową realizację zamówienia. W przypadku zaistnienia opóźnienia KOSIKOWSKI & KRESKY  niezwłocznie poinformuje KUPUJĄCEGO o przyczynie opóźnienia i nowej przewidywanej dacie realizacji zamówienia. W takiej sytuacji Klientowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze z tytułu zaistniałego opóźnienia.
 5. W przypadku zwłoki w dostawie Klient może wyznaczyć odpowiedni termin dodatkowy i po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy w takim zakresie, w jakim umowa nie została jeszcze niezrealizowana.
 6. W przypadku gdy Klient poniósł szkodę na skutek zwłoki KOSIKOWSKI & KRESKY w dostawie towaru wówczas KUPUJĄCY uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 1,25% wartości częściowego lub całkowitego zamówienia za każdy pełny tydzień przekroczenia terminu realizacji nie więcej jednak   niż 5 % wartości zamówienia. Naliczenie kary umownej wyczerpuje dalsze roszczenia odszkodowawcze.
 7. KOSIKOWSKI & KRESKY jest uprawniona do częściowych dostaw i częściowych świadczeń.

§4 Przejście ryzyka, odbiór

 1. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania towaru.
 2. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej miejscem wydania towaru jest sklep/magazyn w siedzibie KOSIKOWSKI & KRESKY lub każdoczesny magazyn zewnętrzny lub spedycyjny (EXW KOSIKOWSKI & KRESKY). Wraz z przekazaniem towaru spedytorowi, przewoźnikowi lub osobie odbierającej ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta.
 3. Jeżeli wysyłka opóźnia się na skutek okoliczności niezawinionych przez KOSIKOWSKI & KRESKY ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta od dnia zgłoszenia przez KOSIKOWSKI & KRESKY gotowości towaru do wysyłki.
 4. W  braku innych uzgodnień wysłane towary nie są objęte ubezpieczeniem. Tylko na wyraźne życzenie Klienta KOSIKOWSKI & KRESKY ubezpieczy na koszt Klienta realizowaną wysyłkę. Wysyłka następuje według najlepszego rozeznania, bez gwarancji, iż wybrana droga wysyłki jest najkorzystniejszą i najszybszą drogą.
 5. Koszty transportu i rozładunku obciążają Klienta, chyba że strony postanowiły inaczej.
 6. W razie wątpliwości powołane w umowie klauzule handlowe INCOTERMS  stosowane są w ich najnowszej wersji na dzień zawarcia umowy.
 7. Jeżeli umowa wyraźnie zawiera uzgodnienie o innej treści odnośnie miejsca spełnienia świadczenia, to postanowienie takie odnosi się jedynie do tej konkretnej transakcji i nie ma wpływu na umowy zawierane w przyszłości, dla których miarodajne jest miejsce określone w ust. 2 niniejszych OWH.
 8. W przypadku zwłoki w odbiorze towaru KOSIKOWSKI & KRESKY naliczy karę umowną w wysokości 1,25% wartości częściowego lub całkowitego zamówienia za każdy pełny tydzień przekroczenia terminu odbioru nie więcej jednak   niż 5 % wartości zamówienia.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 dotyczących kary umownej KOSIKOWSKI & KRESKY może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody (koszt zabezpieczenia i przechowania towaru).

§5 Ceny i płatności

 1. Ceny oferowanych towarów ustalone są przez KOSIKOWSKI & KRESKY w rozpowszechnianych zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszych OWH materiałach informacyjnych i reklamowych lub każdorazowo poprzez ofertę. Podane ceny są cenami NETTO.
 2. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo do korekty podanych zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszych OWH cen, których ważność i aktualność może być weryfikowana poprzez określenie terminu obowiązywania danej ceny.
 3. Niezależnie od późniejszych zmian podanej informacji o cenie umowa sprzedaży dochodzi do skutku według ceny obowiązującej w dniu złożenia zamówienia przez Klienta.
 4. Cena nie zawiera  kosztu przesyłki i opakowania, chyba że  oferta stanowi inaczej.
 5. Towar zostaje dostarczony w opakowaniu przyjętym w obrocie handlowym. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi kosztów Klienta związanych z utylizacją opakowań.
 6. Świadczenie pieniężne stanowiące zapłatę ceny za towar staje się wymagalne w terminie określonym w dokumencie rozliczeniowym i powinno być uiszczone gotówką. lub przelewem.
 7. Wyłącza się wzajemne potrącenia należności, chyba że KOSIKOWSKI & KRESKY wyrazi zgodę na potrącenie pisemnie pod rygorem nieważności.
 8. Zapłata ceny następuje w ten sposób, że w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez KOSIKOWSKI & KRESKY Klient jest obowiązany wpłacić zaliczkę w wysokości  30 % ceny w przypadku, gdy wartość sprzedaży przekracza kwotę 25 000 EUR. Pozostała część  ceny jest płatna w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru chyba że strony postanowią inaczej.
 9. W przypadku przekroczenia terminu płatności KOSIKOWSKI & KRESKY nalicza odsetki  w wysokości każdocześnie obowiązujących w Polsce odsetek ustawowych.
 10. Jeżeli Klient popadł w zwłokę z zapłatą ceny za dostarczoną część towaru albo jeżeli ze względu na jego stan majątkowy jest wątpliwe, czy zapłata ceny za część towaru, która ma być dostarczona później, nastąpi w terminie, KOSIKOWSKI & KRESKY powstrzyma się z dostarczeniem dalszych części zamówionego towaru. Jeżeli Klient w terminie 7 dniowym nie udzieli zabezpieczenia płatności, KOSIKOWSKI & KRESKY może od zawartej umowy w części niewykonanej odstąpić.
 11. W przypadku gdy  wraz ze sprzedażą towaru Klient złożył zamówienie także na wykonanie prac dodatkowych, to pokrywa on dodatkowo wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez KOSIKOWSKI & KRESKY niezbędne dla wykonania tych prac. Jeżeli prace dodatkowe mogą trwać dłużej niż 7 dni, KOSIKOWSKI & KRESKY może uzależnić zawarcie umowy od  częściowej zapłaty na zakupiony towar  w wysokości 90% ceny. KOSIKOWSKI & KRESKY przystąpi do wykonania  prac dodatkowych po uiszczeniu przez Klienta płatności.

§6 Zastrzeżenie prawa własności

 1. KOSIKOWSKI & KRESKY zastrzega sobie prawo własności towaru do czasu całkowitego uiszczenia ceny sprzedaży wraz z należnościami ubocznymi takimi jak odsetki za opóźnienie, koszty wykonania prac dodatkowych, koszty magazynowania, koszty ubezpieczenia i transportu.
 2. Do czasu całkowitego uiszczenia ceny zakupu wraz z wymienionymi w ust. 1 należnościami ubocznymi Klient jest zobowiązany podejmować wszelkie działania w celu zachowania pełnej wartości wydanego towaru. O szkodzie powstałej na wydanym towarze Klient musi niezwłocznie zawiadomić KOSIKOWSKI & KRESKY.
 3. Do czasu całkowitego uiszczenia ceny zakupu Klient nie może wydanego towaru zbyć, wynajmować, zastawiać, dokonywać przewłaszczenia na zabezpieczenie ani podejmować żadnych innych działań naruszających interes KOSIKOWSKI & KRESKY.
 4. W przypadku zajęcia lub innego rozporządzenia wydanym towarem przez osoby trzecie Klient jest obowiązany o tym fakcie niezwłocznie powiadomić KOSIKOWSKI & KRESKY.
 5. KOSIKOWSKI & KRESKY ma prawo w przypadku niezgodnego z umową postępowania Klienta, a w szczególności w razie braku zapłaty ceny w umówionym terminie lub naruszenia obowiązku Klienta wynikającego z ust. 2 niniejszego paragrafu, do odstąpienia od umowy i zażądania niezwłocznego wydania towaru.
 6. W razie odebrania towaru od Klienta, KOSIKOWSKI & KRESKY może domagać się stosownego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie.

§7  Rękojmia i gwarancja jakości

 1. KOSIKOWSKI & KRESKY na podstawie art. 558 polskiego Kodeksu cywilnego modyfikuje uprawnienia Klienta wynikające z rękojmi zgodnie z postanowieniami poniżej.
 2. KOSIKOWSKI & KRESKY ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi wyłącznie na zasadach określonych w niniejszych OWH. Wszelka dalej idąca odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 3. W celu zachowania uprawnień wynikających z rękojmi Kupujący zobowiązany jest, niezwłocznie po odbiorze wyrobów będących przedmiotem umowy, (nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty odbioru wyrobu) do ich zbadania co do zgodności z ilością i rodzajem określonym w umowie lub na fakturze oraz ich należytym stanem jakościowym. O ile jest to możliwe, wyżej opisana kontrola winna odbywać się w obecności przedstawiciela KOSIKOWSKI & KRESKY.
 4. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad jawnych wyrobów będących przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany powiadomić o nich KOSIKOWSKI & KRESKY niezwłocznie w formie pisemnej, nie później jednakże niż w terminie 2 dni licząc od daty ich wykrycia. Ewentualne reklamacje po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Dla zachowania terminu reklamacji koniecznym jest wysłanie zawiadomienia do KOSIKOWSKI & KRESKY mailem, faksem lub listem poleconym przed upływem tego terminu.
 5. Ewentualne wady ukryte, które ujawnić mogą się dopiero w trakcie użytkowania/wykonywania prac z zastosowaniem wyrobów będących przedmiotem umowy, winny zostać zgłoszone KOSIKOWSKI & KRESKY w terminie 10 dni licząc od daty ich wykrycia.
 6. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek wad wyrobu będącego przedmiotem umowy, Kupujący jest zobowiązany udostępnić kwestionowane  wyroby do zbadania przez przedstawiciela KOSIKOWSKI & KRESKY (również w sytuacji, kiedy zostały one już wykorzystane do wykonania określonych prac) w celu ustalenia zasadności zgłoszonej reklamacji, w tym do zbadania czy reklamowane  wyroby zostały użyte zgodnie z ich przeznaczeniem, a w szczególności zgodnie z informacjami zawartymi w kartach technicznych wyrobów.
 7. Po zbadaniu przez przedstawiciela KOSIKOWSKI & KRESKY reklamowanego wyrobu sporządzony zostanie protokół w formie –email bądź fax, w którym przedstawiciel KOSIKOWSKI & KRESKY zamieści swoje uwagi, a w szczególności czy uznaje zgłoszoną reklamację, a jeśli tak to w jakim zakresie. Przedstawiciel Kupującego ma prawo tą samą drogą zgłosić ewentualne uwagi co do zasadności wyniku kontroli przedstawiciela KOSIKOWSKI & KRESKY.
 8. W przypadku, jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, KOSIKOWSKI & KRESKY może wedle swego wyboru:
  – obniżyć cenę stosownie do wartości stwierdzonej wady, jeżeli pomimo zaistniałej wady dostarczony wyrób nadaje się do użytku,
  – dokonać wymiany wyrobu wadliwego na wyrób wolny od wad, zrealizowane na koszt i ryzyko KOSIKOWSKI & KRESKY,
  – jeżeli wymiana nie jest możliwa z uwagi na wcześniejsze zamontowanie reklamowanego wyrobu KOSIKOWSKI & KRESKY zobowiązana jest dostarczyć Kupującemu wyrób wolny od wad w ilości potrzebnej do wykonywania ewentualnych prac poprawkowych.
 9. Z zastrzeżeniem pkt. 10 poniżej, Kupujący nie może bez zgody KOSIKOWSKI & KRESKY podejmować jakichkolwiek czynności zmierzających do usunięcia wady lub szkody.
 10. Kupujący jest zobowiązany do przedsięwzięcia wszystkich możliwych czynności, które zminimalizują ewentualne szkody związane z użyciem wadliwego wyrobu. W przypadku nie podjęcia takich czynności, w zakresie szkody, która mogła być zmniejszona gdyby Kupujący podjął określone działania, KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności.
 11. KOSIKOWSKI & KRESKY jest zobowiązana do dostarczenia Kupującemu wyrobów wolnych od wad w rozsądnym terminie, uzależnionym od możliwości KOSIKOWSKI & KRESKY oraz potrzeb Kupującego.
 12. KOSIKOWSKI & KRESKY nie odpowiada za wady wyrobów lub szkody powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Kupującego zaleceń KOSIKOWSKI & KRESKY odnośnie zastosowania przechowywania/transportowania zakupionych wyrobów.
 13. KOSIKOWSKI & KRESKY nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Kupujący udzieli swojemu klientowi dalej idących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji.
 14. Uprawnienia z tytułu rękojmi  przysługują Klientowi pod warunkiem przestrzegania przez Klienta wszystkich warunków określonych w pkt. 1 – 12 powyżej.
 15. KOSIKOWSKI & KRESKY, niezależnie od uprawnień dotyczących rękojmi, może udzielić Kupującemu gwarancji na sprzedane  wyroby. Okres gwarancji liczony jest od dnia sprzedaży. Warunki ewentualnej gwarancji wynikają z treści odrębnego oświadczenia składanego przez KOSIKOWSKI & KRESKY wyłącznie na piśmie.

§8 Ograniczenia odpowiedzialności cywilnej

 1. KOSIKOWSKI & KRESKY ponosi odpowiedzialność za działania umyślne oraz rażące niedbalstwo.
 2. KOSIKOWSKI & KRESKY nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji i użytkowania towaru oraz umieszczonych na towarze ostrzeżeń.
 3. W przypadku sporządzenia lub wyprodukowania towaru według zamówienia Klienta KOSIKOWSKI & KRESKY ponosi odpowiedzialność cywilną wyłącznie za wykonanie przedmiotu umowy  zgodne z zamówieniem. Ryzyko wprowadzania tego towaru do obrotu ponosi wyłącznie Klient.
 4. Ograniczenie odpowiedzialności KOSIKOWSKI & KRESKY nie obowiązuje w zakresie zawinionej szkody na życiu lub zdrowiu oraz w przypadku odpowiedzialności za produkt niebezpieczny z zastrzeżeniem art 4493polskiego Kodeksu cywilnego.

§9 Prawa własności intelektualnej

 1. W przypadku wykonania towaru zgodnie z rysunkami, modelami lub wzorami podanymi przez Klienta, Klient przejmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne  naruszenie praw osób trzecich.
 2. Klient jest zobowiązany informować KOSIKOWSKI & KRESKY o wszelkich znanych mu naruszeniach praw własności intelektualnej KOSIKOWSKI & KRESKY.

§10 Postanowienia końcowe

 1. Do stosunku prawnego wynikającego z zawartej umowy w uzupełnieniu do niniejszych OWH stosuje się prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny. Przepisów wiedeńskiej konwencji ONZ o międzynarodowej sprzedaży towarów z 11 kwietnia 1980 r. nie stosuje się.
 2. W razie wątpliwości obowiązuje polska wersja niniejszych OWH.
 3. Wszelkie spory, które mogą powstać na podstawie albo w związku z umowami zawartymi z uwzględnieniem niniejszych OWH będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby KOSIKOWSKI & KRESKY.
 4. Niniejsze OWH zostały przyjęte uchwałą Rady Dyrektorów KOSIKOWSKI & KRESKY w dniu 1 września 2019 roku i wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 roku.
Close Menu